خازن های سری و موازی

خازن های سری و موازی

بکارگیری خازن ها برای تنظیم ولتاژ برای تنظیم ولتاژ در سیستم قدرت از خازن های بصورت موازی و یا سری استفاده می کنیم. خازن های موازی حضورخازن های موازی در انتهای فیدر موجب تغییرات تدریجی در طول فیدر می گردد. به صورت ایده آل، درصد افزایش ولتاژ درخازن عبارتست از: % Δ V=100.( V با […]