فرم بررسی قبض

آیادر شرایط گرد و غبار فعالیت می کنید؟

آیادر شرایط دمای بالا فعالیت می کنید؟

آیا در شرایط هارمونیکی فعالیت می کنید؟

آیا در شرایط رطوبت بالا فعالیت می کنید؟

نام دستگاه

تعداد دستگاه مورد نیاز

کیلووار

ضریب توان

قیمت واحد دستگاه

مجموع قیمت دستگاه