خازن 30 کیلووار IF40

ریال113.275.000

ریال55.400.000

ریال67.850.000

ریال72.737.500

مناسب شرایط رطوبتی و دارای گرد و غبار

دارای سیستم خنک کننده  مناسب شرایط محیطی گرم

مختص شرایط هارمونیکی ، دارای سیستم  خنک کننده و مناسب شرایط محیطی گرم
مختص شرایط هارمونیکی ، دارای سیستم  خنک کننده و مناسب شرایط محیطی گرم